Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád č. 3/2023

platné od 1. 3. 2023

 

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto VOP slouží k poskytnutí povinných informací Zákazníkům / Spotřebitelům dle platných právních předpisů České republiky při uzavírání Kupní smlouvy a/nebo Smlouvy o Dílo a/nebo Smlouvy o poskytování Servisních služeb s Dodavatelem a k zachycení obsahu těchto Smluv.

1.2. Tyto VOP jsou součástí každé Kupní smlouvy a/nebo Smlouvy o Dílo a/nebo Smlouvy o poskytování Servisních služeb uzavřené mezi Dodavatelem a Zákazníkem / Spotřebitelem, není-li výslovně dohodnuto jinak.

1.3. Na Zákazníka, který je Spotřebitelem, se vztahují veškerá ustanovení těchto VOP, není-li v příslušném ustanovení uvedeno jinak. Ustanovení těchto VOP, u nichž je uvedeno, že se vztahují na Spotřebitele, se nevztahují na Zákazníka, který vůči Dodavateli vystupuje v postavení podnikatele (nákup na IČO).

1.4. Odsouhlasením VOP v rozhraní E-shopu a uzavřením Smlouvy Zákazník vyjadřuje souhlas s těmito VOP, a potvrzuje, že se s nimi měl možnost v dostatečném předstihu před uzavřením Smlouvy seznámit a souhlasí s nimi.

1.5. Ustanovení odchylná od těchto VOP je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

1.6. Znění těchto VOP může Dodavatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. VOP platné a účinné ke dni vytvoření Objednávky budou Zákazníkovi v textové podobě zpřístupněny v rámci nákupu na E-shopu a dále zaslány současně s Potvrzením Objednávky.

 

  1. DEFINICE POJMŮ

 2.1. Pojmy psané s velkým počátečním písmenem mají v těchto VOP následující význam:

„VOP“ znamená tento dokument – Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád č. 3/2023, který je nedílnou součástí Smlouvy;

„E-shop“ znamená internetovou stránku na webové adrese https://www.trucknerez.cz/, na které je Dodavatelem provozován internetový obchod se Zbožím. V E-shopu je Zákazníkům / Spotřebitelům umožněn výběr Zboží, a odeslání nabídky na uzavření Kupní smlouvy;

„Kupní cena“ znamená úplatu za prodej Zboží dle Kupní smlouvy. Kupní cena je určena a je splatná v českých korunách;

„Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu uzavřenou mezi Dodavatelem a Zákazníkem / Spotřebitelem ve smyslu ust. § 2085 a násl. OZ, jejímž předmětem je koupě Zboží;

„OZ“ znamená zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění;

„Objednávka“ znamená návrh na uzavření Smlouvy učiněný Zákazníkem / Spotřebitelem Dodavateli, i pokud byl učiněn prostřednictvím E-shopu, ve smyslu ust. § 1731 a násl. OZ;

"Potvrzení Objednávky" znamená doručení e-mailu Zákazníkovi / Spotřebiteli, který obsahuje rekapitulaci Objednávky (včetně Kupní ceny) a aktuální VOP, jehož odesláním Zákazníkovi / Spotřebiteli je uzavřena Smlouva;

„Dodavatel“ znamená InoTruck, s.r.o., IČ: 056 23 014, se sídlem Havránkova 30/11, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, e-mail: obchod@trucknerez.cz;

„Účet Dodavatele“ znamená bankovní účet Dodavatele vedený u MONETA Money Bank, a.s., č.ú: 221820512/0600, SWIFT CODE: (AGBACZPP);

„Zboží“ znamená výrobky, které jsou uvedeny v rámci aktuální nabídky na E-shopu a jsou předmětem Kupní smlouvy, případně jsou předmětem Kupní smlouvy na základě odsouhlasené Objednávky, ačkoli nejsou uvedeny v rámci nabídky na E-shopu. Jedná se zejména o nerezové doplňky pro kamiony;

 „Zákazník“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která s Dodavatelem uzavřela Smlouvu a/nebo učinila Objednávku a/nebo jí byla doručena nabídka;

„Spotřebitel“ je osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Dodavatelem nebo s ním jinak jedná;

 „Dílo“ znamená zhotovení věci blíže specifikované ve Smlouvě o dílo, kterou je zpravidla montáž nebo instalace Zboží, např. instalace vodních čerpadel, čerpacích stanic, vodovodů a/nebo kanalizací;

„Smlouva o Dílo“ znamená smlouvu o dílo uzavřenou v souladu s VOP ve smyslu ust. § 2586 a násl. OZ, jejímž předmětem je zhotovení sjednaného Díla;

„Cena Díla“ znamená cenu za Dílo uvedenou ve Smlouvě o dílo, kterou je Zákazník / Spotřebitel povinen zaplatit Dodavateli za provedení Díla;

„Cena“ znamená Kupní cenu, Cenu Díla a cenu Servisních služeb;

„Servisní služby“ znamenají činnost Dodavatele spočívající v (i) odstranění vad a/nebo poruch na Zboží nebo Díle nebo jiných obdobných technologiích specifikovaných ve Smlouvě o poskytnutí servisních služeb (zejména na vodních čerpadlech, čerpacích stanicích) a/nebo (ii) pravidelných prohlídkách Zboží, Díla zakoupených u Dodavatele, které jsou v provozu a/nebo (iii) provádění školení obsluhy provozovaného Zboží a/nebo Díla nebo jiných obdobných provozovaných technologií, jak je případně blíže specifikováno ve Smlouvě o poskytování servisních služeb;

„Smlouva o poskytování servisních služeb“ znamená nepojmenovanou smlouvu uzavřenou v souladu s VOP ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 OZ, nebo případně dle předmětu činnosti smlouvu o dílo ve smyslu ust. § 2586 a násl. OZ a je-li součástí rovněž dodání Zboží, pak kupní smlouvu ve smyslu ust. § 2085 a násl. OZ jejímž předmětem je poskytování Servisních služeb;  

„Smlouva“ znamená Kupní smlouvu a/nebo Smlouvu o dílo a/nebo Smlouvu o poskytování servisních služeb, podle toho, kterou z těchto smluv zamýšlejí Dodavatel a Zákazník / Spotřebitel uzavřít nebo již uzavřeli.

 

  1. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 3.1. Smlouvu lze v souladu s těmito VOP uzavřít písemně nebo ústně. Písemně je Smlouva uzavřena okamžikem podpisu Smlouvy Zákazníkem / Spotřebitelem a Dodavatelem nebo učiněním písemné Objednávky Zákazníkem / Spotřebitelem a jejím písemným odsouhlasením Dodavatelem (tj. okamžikem Potvrzení Objednávky). Ústně je smlouva uzavřena okamžikem učinění ústní Objednávky Zákazníkem / Spotřebitelem a jejím ústním odsouhlasením Dodavatelem.

3.2. Veškerá prezentace Zboží umístěná v E-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.

3.3. E-shop obsahuje informace o Zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého Zboží a nákladů za dopravu Zboží. Kupní ceny Zboží jsou uvedeny bez DPH i s DPH a včetně balného, není-li v Kupní ceně ujednáno něco jiného. Kupní ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v E-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost Dodavatele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.4. Návrhem (nabídkou) na uzavření Kupní smlouvy je Objednávka Zákazníkem / Spotřebitelem, tj. vyplnění objednávkového formuláře ve webovém rozhraní E-shopu Zákazníkem / Spotřebitelem. Objednávkový formulář obsahuje k vyplnění pole pro údaje, které spolu s těmito VOP tvoří podstatný obsah uzavírané Kupní smlouvy, zejména označení Zákazníka / Spotřebitele, jeho emailové adresy a adresy bydliště, specifikaci Zboží, jeho množství a ceny, způsob a podmínky úhrady kupní ceny, způsob dopravy, místo dodání. Před odesláním Objednávky je Zákazník / Spotřebitel povinen seznámit se se zněním těchto VOP, jejichž platné znění je mu prostřednictvím E-shopu zpřístupněno. Odsouhlasením VOP v rozhraní E-shopu a uzavřením Smlouvy pak Zákazník / Spotřebitel vyjadřuje svou vůli se jimi jakožto součástí Smlouvy řídit.

3.5. Nabídku může učinit rovněž Dodavatel. Nabídka Dodavatele je nezávazná, není-li v ní výslovně uvedeno jinak. Je-li Nabídka Dodavatele závazná, platí jako návrh Smlouvy po dobu 14 dnů ode dne jejího učinění. Není-li v této lhůtě závazná nabídka Dodavatele akceptována Zákazníkem / spotřebitelem, zaniká její platnost a případná akceptace Zákazníkem / Spotřebitelem došlá Dodavateli nezakládá Smlouvu, ledaže Dodavatel Zákazníkovi / Spotřebiteli bez zbytečného odkladu alespoň ústně sdělí, že akceptaci považuje za včasnou.

3.6. Objednávkový formulář Zákazník / Spotřebitel vyplní na internetové stránce E-shopu. Před odesláním bude Zákazníkovi / Spotřebiteli zobrazena rekapitulace Objednávky se všemi podstatnými údaji navrhované Kupní smlouvy, tj. zejména označení Zákazníka / Spotřebitele, jeho emailové adresy a adresy bydliště, specifikace Zboží, jeho množství a ceny, způsob a podmínky úhrady Kupní ceny, způsob dopravy, místo dodání, aby je Zákazník / Spotřebitel mohl zkontrolovat a v případě chyby v zadaných údajích se mohl vrátit do kroku zadání údajů a chyby opravit. Objednávku odešle Zákazník / Spotřebitel Dodavateli kliknutím na tlačítko „Vytvořit objednávku zavazující k platbě“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Dodavatelem považovány za správné. Potvrzením Objednávky vzniká Zákazníkovi / Spotřebiteli povinnost Zboží převzít a zaplatit jeho Cenu.

3.7. Dodavatel provede bez zbytečného odkladu po odeslání Objednávky Zákazníkem / Spotřebitelem Potvrzení Objednávky – tj. obdržení Objednávky Zákazníkovi / Spotřebiteli potvrdí e-mailem na e-mailovou adresu zadanou do formuláře Objednávky prostřednictvím E-shopu. K uzavření Kupní smlouvy dochází okamžikem, kdy Dodavatel Zákazníkovi / Spotřebiteli potvrdí Objednávku odesláním akceptačního emailu, který bude obsahovat shrnutí Objednávky a podstatných údajů uzavřené Kupní smlouvy a sdělení, že Dodavatel akceptuje Objednávku. V příloze akceptačního emailu budou přiloženy tyto VOP.

3.8. Přijetím (akceptací) Objednávky ze strany Dodavatele vznikají mezi Zákazníkem / Spotřebitelem a Dodavatelem vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny v Objednávce,   Potvrzení Objednávky, těchto VOP a příslušnými zákonnými ustanoveními. Uzavření Smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí je vyloučeno a stejně tak je vyloučeno uzavření Smlouvy s odchylkou měnící Smlouvu podstatným způsobem, ledaže se na tom Zákazník / Spotřebitel a Dodavatel výslovně dohodnou.

3.9. Objednané Zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností Dodavatele odesláno dle těchto VOP přepravcem, je-li se Zákazníkem / Spotřebitelem dohodnuto místo plnění v ČR na adrese Zákazníka / Spotřebitele, činí dodací lhůta 180 dnů ode dne Potvrzení Objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou Zákazník / Spotřebitel stanovil v Objednávce nebo osobním převzetím Zboží Zákazníkem / Spotřebitelem. V případě, že je u inzerovaného zboží uvedena delší dodací lhůta než výše uvedená dodací lhůta, bude Zboží dodáno v této delší dodací lhůtě. 

3.10. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství Zboží, výše Kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

3.11. Zákazník / Spotřebitel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi / Spotřebiteli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si Zákazník / Spotřebitel hradí sám.

 

  1. CENA A ZPŮSOB ÚHRADY  

 4.1. Kupní cena, Cena Díla a cena Servisních služeb (dále společně též jako „Ceny“) jsou uvedeny ve Smlouvě, popř. v Potvrzení Objednávky.

4.2. Je-li sjednána povinnost Dodavatele Zboží odeslat je Zákazník / Spotřebitel povinen zaplatit Dodavateli k Ceně rovněž dopravné ve výši skutečně vynaložené Dodavatelem na dopravce (případně uvedené ve Smlouvě). V Ceně nejsou zahrnuty žádné vedlejší náklady, není-li dohodnuto ve Smlouvě jinak, např. pojištění předmětu dopravy, apod.  

4.3. Dodavatel je plátcem DPH. Všechny ceny uváděné na E-shopu jsou uváděny včetně i bez DPH.  

4.4. Cena Díla nebo poskytnutí Servisní služby je splatná nejpozději do čtrnácti dnů ode dne provedení Díla nebo poskytnutí Servisní služby není-li dohodnuto jinak. V případě nákupu Zboží na E-shopu a volbě způsobu úhrady na Účet dodavatele je Cena Zboží splatná dle pokynů k platbě obsažených v e-mailu potvrzující zadání Objednávky, před zaplacením nebude Zboží odesláno. Je-li Zboží zasíláno na dobírku je Kupní cena splatná při dodání Zboží dopravcem. Dodavatel vystaví na účtovanou Cenu daňový doklad v souladu s právními předpisy. Zálohy na zaplacení Ceny je Zákazník / Spotřebitel povinen platit ve výši a ve lhůtách dohodnutých ve Smlouvě.  

4.5. Je-li Zákazník v prodlení s úhradou Ceny je Dodavatel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky Ceny za každý kalendářní den prodlení. Toto ustanovení  se nevztahuje na Spotřebitele.

4.6. Kupní cenu lze hradit bankovním převodem nebo dobírkou, konkrétní způsob úhrady je uveden ve Smlouvě.  

4.7. Vyskytne-li se při provádění Díla nebo poskytování Servisních služeb potřeba prací, které Dodavatel nemohl při vynaložení odborné péče předvídat a ani na jejich potřebu nebyl upozorněn Zákazníkem/ Spotřebitelem, má Dodavatel právo na přiměřené navýšení dohodnuté Ceny o cenu prací, které takto nebylo možné předvídat. Nesouhlasí-li Zákazník / Spotřebitel s takovým navýšením Ceny, je oprávněn od Smlouvy odstoupit, je však povinen zaplatit část dohodnuté Ceny, která připadá na práce již provedené Dodavatelem před odstoupením Zákazníka / Spotřebitele. Nutnost zvýšení Ceny dle tohoto odstavce včetně odůvodnění nové Ceny je Dodavatel povinen oznámit písemně Zákazníkovi / Spotřebiteli bez zbytečného odkladu poté, kdy se dozvěděl o nutnosti tohoto navýšení Ceny. Neodstoupí-li Zákazník / Spotřebitel od Smlouvy bez zbytečného odkladu po doručení oznámení s novou Cenou, platí, že se zvýšením Ceny souhlasí.

4.8. Provádí-li se Dílo po částech nebo se značnými náklady a neujednali-li si Dodavatel se Zákazníkem / Spotřebitelem placení zálohy, může Dodavatel požadovat během provádění Díla přiměřenou část odměny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.  

4.9. Zákazník je povinen, je-li v prodlení se zaplacením Ceny, umožnit Dodavateli výkon jeho vlastnických práv ke Zboží nebo Dílu a nesmí Zboží nebo Dílo do doby přechodu vlastnictví k němu z Dodavatele na Zákazníka jakkoli zatěžovat (např. zřídit k němu zástavní právo, věcné břemeno, apod.). V případě prodlení Zákazníka přechází nebezpečí škody na věci z jakékoli příčiny na Zákazníka.

4.10. Nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží a/nebo Díle a/nebo Servisních službách je Dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení Kupní ceny a/nebo Ceny Díla a/nebo ceny Servisní služby.

 

  1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Spotřebitel může odstoupit od Smlouvy uzavřené distančním způsobem (tj. v případě Kupní smlouvy uzavřené okamžikem Potvrzení Objednávky) ve lhůtě čtrnácti dnů od jejího uzavření. Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy končí uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy Spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme Zboží, nebo (i) poslední kus Zboží, objedná-li Spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů Zboží, které jsou dodávány samostatně, (ii) poslední položku nebo část dodávky Zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo (iii) první dodávku Zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

5.2. Lhůta pro odstoupení Spotřebitele od Kupní smlouvy dle předchozího odstavce 5.1. se považuje za zachovanou, pokud Spotřebitel v jejím průběhu odešle Dodavateli oznámení, že od Kupní smlouvy odstupuje.

5.3. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. d) a e) OZ nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož ani od Kupní smlouvy o dodávce Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od Kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.4. Odstoupení od smlouvy uplatní Spotřebitel odesláním vyplněného formuláře „odstoupení od kupní smlouvy“, který tvoří přílohu č. 1 k těmto VOP na e-mailovou adresu: obchod@trucknerez.cz pro online objednávky nebo poštou na adresu Dodavatele, Zboží je nutno zaslat/doručit na adresu Dodavatele v tomto formuláři uvedenou k vyřízení odstoupení od Kupní smlouvy. Dodavatel Spotřebiteli bez zbytečného odkladu potvrdí, že odstoupení od Smlouvy obdržel.

5.5. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 5.1 VOP se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Spotřebitelem Dodavateli vráceno do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Dodavateli, ledaže mu Dodavatel nabídl, že si Zboží sám vyzvedne. Jestliže Spotřebitel v případě odstoupení od smlouvy zvolil pro doručení Zboží od Dodavatele jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Dodavatel nabízí, vrátí Dodavatel Spotřebiteli náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží

5.6. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 5.1. VOP nese náklady spojené s vrácením Zboží Dodavateli Spotřebitel, , nedohodnou-li se obě strany prokazatelně předem na úhradě těchto nákladů Dodavatelem.

5.7. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 5.1 VOP je Spotřebitel povinen vrátit Dodavateli Zboží neponičené, nepoškozené a bez známek používání. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se Spotřebitel seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží. V takovém případě je Dodavatel oprávněn započíst svůj nárok na náhradu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení proti pohledávce Spotřebitele na vrácení Kupní ceny.

5.8. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 5.1 VOP vrátí Dodavatel všechny peněžní prostředky přijaté od Spotřebitele včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal nejdéle do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je Dodavatel od Spotřebitele přijal. Dodavatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Spotřebitelem již při vrácení zboží Spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím Spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím Spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, Dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží Dodavateli odeslal.

5.9. Dodavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že Zákazník / Spotřebitel bude v prodlení se zaplacením Kupní ceny a/nebo Ceny Díla a/nebo ceny Servisní služby (nebo případně dopravného) delším než pět pracovních dní.

5.10. Je-li společně se Zbožím a/nebo Dílem poskytnut Zákazníkovi / Spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi Dodavatelem a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy a/nebo Smlouvy o Dílo Zákazníkem / Spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen spolu se Zbožím Dodavateli vrátit i poskytnutý dárek.

 

  1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ, PROVEDENÍ DÍLA  

 6.1. V případě, že je způsob dopravy Zboží smluven na základě zvláštního požadavku Zákazníka / Spotřebitele, nese Zákazník / Spotřebitel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.  

6.2. Je-li Dodavatel podle Smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Zákazníkem / Spotřebitelem v Objednávce, je Zákazník / Spotřebitel povinen převzít Zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka / Spotřebitele nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Zákazník / Spotřebitel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí Zboží od přepravce je Zákazník / Spotřebitel povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad na obalu i obsahu toto neprodleně oznámit přepravci formou sepsání škodního protokolu na místě s řidičem přepravní společnosti. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Zákazník / Spotřebitel zásilku od přepravce převzít. Zákazník / Spotřebitel má právo zkontrolovat obsah zásilky za přítomnosti řidiče přepravní společnosti a ten má povinnost vyčkat nezbytně nutnou dobu ke kontrole. V případě využití služby „Vyzvednutí na výdejním místě“ (Zásilkovna, Balík na poštu, DPD-pick up apod.) Zákazník / Spotřebitel zkontroluje stav zásilky na místě a v případě poškození obalu či obsahu sepíše škodní protokol s obsluhou výdejního místa. Bez škodního protokolu nemusí být uznána případná reklamace přepravy.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě Zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Dodavatele, jsou-li Dodavatelem vydány.

6.6. Termíny pro dodání Zboží, provedení Díla a/nebo poskytování Servisních služeb jsou specifikovány v Potvrzení Objednávky, popř. ve Smlouvě. Zboží je dodáno, je-li nejpozději v dohodnutém termínu připraveno pro Zákazníka / Spotřebitele k vyzvednutí na dohodnutém místě plnění nebo je předáno dopravci k přepravě, není-li Zákazník Spotřebitelem. Pokud je Zákazník Spotřebitelem a určil dopravce Zákazník, aniž by mu ho Dodavatel nabídnul, je Zboží dodáno předáním takto Zákazníkem vybranému dopravci. Pokud Zákazník určil dopravce nabídnutého Dodavatelem, je Zboží dodáno jeho předáním Zákazníkovi dopravcem.  

6.7. Dílo je provedeno, dokončeno (tj. je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu) a předáno. O předání a převzetí Díla sepíší Zákazník / Spotřebitel a Dodavatel písemný záznam (předávací protokol).  

6.8. Servisní služby jsou poskytnuty okamžikem jejich provedení nebo v případě jakýchkoli překážek na straně Zákazníka / Spotřebitele znemožňujících jejich úplné provedení, dostaví-li se Dodavatel na místo plnění v dohodnutém termínu, připravený k poskytnutí objednaných Servisních služeb.  

6.9. Termíny dohodnuté k plnění Dodavatele se prodlužují o dobu, po kterou je Zákazník / Spotřebitel v prodlení se zajištěním nezbytné součinnosti nutné ke splnění závazku Dodavatele (např. zajištění stavební připravenosti místa v případě Smlouvy o Dílo, nebo zajištění přístupu Dodavatele v případě poskytování Servisních služeb) nebo splněním některé své povinnosti dle Smlouvy a/nebo VOP.  

6.10. Zákazník / Spotřebitel je povinen poskytnout Dodavateli všechny nezbytné dokumenty nutné ke splnění závazků Dodavatele dle Smlouvy. V případě Smlouvy o Dílo je Zákazník / Spotřebitel zejména povinen poskytnout Dodavateli pravomocné stavební povolení, je-li ke zhotovení Díla právními předpisy vyžadováno, a dále projektovou dokumentaci požadovaného Díla. Dodavatel nezajišťuje získání stavebního povolení ani kolaudačního rozhodnutí ohledně Díla.  

6.11. Předá-li Dodavatel dopravci věc pro přepravu k Zákazníkovi / Spotřebiteli v místě určeném Kupní smlouvou, přechází na Zákazníka / Spotřebitele nebezpečí škody předáním věci dopravci v tomto místě, a nebylo-li místo smluveno, předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. V případě Smlouvy o Dílo přechází nebezpečí škody na věci okamžikem dokončení Díla Dodavatelem.

6.12. Zákazník / Spotřebitel je povinen převzít Dílo i tehdy, má-li Dílo nepodstatné vady nebránící řádnému užití Díla. Převzetí Díla a/nebo provedení Servisních služeb je Zákazník / Spotřebitel povinen potvrdit podpisem dodacího listu nebo protokolu o předání a převzetí Díla či technologie.  

6.13. Je-li, v případě Servisních služeb, sjednána doprava technologie Dodavatelem od Zákazníka / Spotřebitele do provozovny Dodavatele (a zpět) k provedení opravy, je Zákazník / Spotřebitel povinen předat předmětnou technologii Dodavateli k přepravě a převzít opět technologii po provedených Servisních službách zpět v dohodnutý termín a v dohodnutém místě, kterým se rozumí, není-li sjednáno jinak sídlo nebo místo podnikání nebo trvalé bydliště Zákazníka / Spotřebitele. V takovém případě jsou Servisní služby poskytnuty. Dopravné není zahrnuto v ceně a bude účtováno ve výši dle Smlouvy o poskytování Servisních služeb.  

 

  1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

 7.1. Zákazník / Spotřebitel je povinen Zboží a/nebo Dílo ihned při jeho dodání nebo při jeho převzetí prohlédnout, zda nevykazuje zjevné vady (zejména, zda je dodáno odpovídající množství Zboží, apod.). Vykazuje-li Zboží a/nebo Dílo zjevné vady je Zákazník / Spotřebitel povinen tyto vady ihned při převzetí písemně vytknout Dodavateli a není v takovém případě povinen Zboží a/nebo Dílo převzít.

7.2. Dodavatel Spotřebiteli odpovídá, že Zboží při jeho převzetí nemá vady. Právo Spotřebitele z vadného plnění zakládá i vada, kterou má Zboží při jeho převzetí, byť se projeví až později. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí Zboží Spotřebitelem, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.  

7.3. V případě uzavření Smlouvy o Dílo Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu Zboží / Díla, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy. Toto ustanovení se nevztahuje na Spotřebitele.

7.4. V případě, že Zákazník / Spotřebitel Dílo převezme i přesto, že má zjevnou vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při předání či převzetí Díla, aniž tuto vadu při předání písemně vytkne, nemá Zákazník / Spotřebitel práva z vadného plnění.

7.5. Dodavatel Spotřebiteli doporučuje oznámit jinou než zjevnou vadu Zboží a/nebo Díla Dodavateli bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasně prohlídce a dostatečné péči zjistit. Takový postup Spotřebitele může usnadnit průběh následné reklamace.  

7.6. Práva z vadného plnění Spotřebiteli / Zákazníkovi nenáleží, pokud Spotřebitel / Zákazník před převzetím Zboží a/nebo Díla věděl, že Zboží / Dílo má vadu anebo pokud Spotřebitel / Zákazník vadu sám způsobil. Vadou věci není ani opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání   

7.7. Dodavatel odpovídá Spotřebiteli / Zákazníkovi, že Zboží při převzetí nemá vady. Dodavatel zejména odpovídá Spotřebiteli / Zákazníkovi, že v době, kdy Spotřebitel / Zákazník Zboží převzal:

7.7.1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

7.7.2. je vhodné k účelu, pro který ji Spotřebitel / Zákazník požaduje a s nímž Dodavatel souhlasil;

7.7.3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;

7.7.4. se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Dodavatel uvádí, nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá;

7.7.5. Zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;

7.7.6. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku, předloze nebo projektové dokumentaci, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku, předlohy nebo projektové dokumentace;

7.7.7. je Zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Spotřebitel / Zákazník rozumně očekávat

7.7.8. je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a;

 7.7.9. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.8.  Spotřebitel / Zákazník může vytknout vadu, která se na Zboží projeví v době dvou let od převzetí.

7.9. Ustanovení uvedená v odst. 7.7. VOP se nepoužijí u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.

7.10. Dílo má vady, neodpovídá-li požadavkům uvedeným ve Smlouvě o Dílo. Dodavatel odpovídá za vady, které se projeví v záruční době, neodpovídá však za zjevné vady, které Zákazník neoznačil během předání Díla písemně v předávacím protokolu. Za vady Díla, které se projeví po záruční době, odpovídá Dodavatel jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.. Toto ustanovení se nevztahuje na Spotřebitele.

7.11. Dodavatel poskytuje pro jednotlivé druhy nabízených plnění záruku za jakost následovně:

7.11.1. na Zboží dodané jako nové je poskytnuta záruka Spotřebiteli v délce trvání 24 měsíců ode dne jeho dodání, Zákazníkovi, který zboží zakoupil  nikoliv jako Spotřebitel se záruka za jakost Zboží neposkytuje, pokud není ve Smlouvě ujednáno jinak. Zákazník, který není Spotřebitelem má v takovém případě  práva  z vad Zboží, jak jsou tato ujednána ve Smlouvě, těchto VOP a ve zbylém rozsahu popřípadě stanovena v OZ.  

7.11.2. na Dílo je poskytována Zákazníkovi / Spotřebiteli záruka v délce trvání 24 měsíců ode dne jeho dokončení za předpokladu provádění pravidelných Servisních služeb (prohlídek Díla) Dodavatelem nejméně dvakrát ročně, pokud není ve Smlouvě ujednáno jinak. 

7.11.3. na Servisní služby poskytuje Dodavatel Spotřebiteli záruku vztahující se na provedené práce a dodané součástky (náhradní díly) v délce trvání 6 měsíců ode dne provedení Servisních služeb. Zákazníkovi, který není Spotřebitelem poskytuje Dodavatel záruku za jakost pouze v případě, že si to ve Smlouvě ujednali.

7.12. Ve lhůtách stanovených pro jednotlivé druhy nabízených plnění dle ustanovení odst. 7.10. těchto VOP je Spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci a požadovat odstranění vady, Podle své volby může Spotřebitel požadovat (i) dodání nové věci bez vady nebo (ii) opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. To se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Spotřebitele. Dodavatel může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

7.13. Dodavatel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí Spotřebitelem tak, aby tím Spotřebiteli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Zboží a účel, pro který Spotřebitel Zboží koupil.

7.14. K odstranění vady vytknuté Spotřebitelem převezme Dodavatel Zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem Zboží předtím, než se vada projevila, Dodavatel provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

7.15. Nepřevezme-li Spotřebitel věc v přiměřené době poté, co jej Dodavatel vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, náleží Dodavateli úplata za uskladnění. Neujednají-li strany její výši, platí za ujednanou výše obvyklá.

7.16. Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy, pokud

7.16.1. Dodavatel vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s ustanovením 7.12. a 7.13. těchto VOP;

7.16.2. se vada projeví opakovaně;

7.16. 3. je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

7.16. 4. je z prohlášení Dodavatele nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Spotřebitele.

7.17. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou Spotřebitel obdržel.

7.18. Spotřebitel nemůže odstoupit od Smlouvy, je-li vada věci nevýznamná.

7.19. Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, Dodavatel vrátí Spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

7.20. Zákazník není oprávněn požadovat provedení náhradního Díla, jestliže předmět Díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat Dodavateli.

7.21. Reklamaci uplatní Spotřebitel osobně na jakékoliv provozovně Dodavatele, nebo odesláním vyplněného reklamačního formuláře, který tvoří přílohu č. 2 k těmto VOP v případě koupě Zboží, přílohu č. 3 k těmto VOP v případě Smlouvy o Dílo a přílohu č. 4 k těmto VOP v případě Servisní služby, a to na e-mailovou adresu: reklamace@cerpadlavrchlabi.cz nebo poštou na adresu Dodavatele. vadné Zboží je nutno zaslat/doručit na adresu Dodavatele v tomto formuláři uvedenou k posouzení vady. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení Dodavateli, nebo od doručení reklamace v případě Smlouvy o Dílo.

7.22. Dodavatel je povinen Spotřebiteli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje a kontaktní údaje Spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

7.23. Dodavatel rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů od doručení reklamace o tom, zda reklamaci považuje za přípustnou či nepřípustnou. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží potřebná k odbornému posouzení vady u výrobce či dodavatele zboží. Přípustná reklamace Spotřebitele včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Dodavatel se Spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty je Spotřebitel oprávněn od Smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu..

7.24. V odůvodněných případech lze reklamaci posoudit pouze ze zaslaných materiálů (foto, video apod.) a to pouze v případech, kdy toto Spotřebiteli usnadní reklamaci či sníží náklady. V případě, že Spotřebitel uplatní reklamaci způsobem popsaným v tomto bodě a je vyzván Dodavatelem k součinnosti (např. doplnění fotografií apod.) po dobu od vyzvání po dodání těchto materiálu je pozastavena lhůta řešení reklamace. V případě rozhodnutí Dodavatele, že reklamaci není možno vyřešit ze zaslaných materiálů, je Spotřebitel povinen zaslat na vyžádání zboží k Dodavateli, čas mezi výzvou a doručením Zboží Dodavateli se do záruční lhůty nezapočítává.      

7.25. Pro Zákazníka, který není Spotřebitelem platí povinnost uhradit účelně vynaložené náklady při uplatnění odpovědnosti za vady Zboží, v případě že toto uplatnění bylo zamítnuto. Těmito náklady může být např. diagnostika servisním technikem, cestovní náklady apod.

7.26. V případě, že jakákoliv zákonná lhůta připadá na den pracovního klidu (so, ne, svátek), tato lhůta se posouvá na nejbližší pracovní den. Toto pravidlo platí pro lhůty běžící Dodavateli i lhůty běžící Zákazníkovi.

 

  1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 8.1. Informační povinnost Dodavatele v postavení správce osobních údajů vůči Zákazníkovi ve smyslu ustanovení čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů Zákazníka pro účely splnění Smlouvy, plnění právních povinností Dodavatele a realizaci oprávněných zájmů Dodavatele plní Dodavatel prostřednictvím zvláštního informačního dokumentu dostupného na webu: https://www.trucknerez.cz/gdpr.  

 

  1. DALŠÍ SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKŮM

 9.1. Vlastnictví Zboží a/nebo Díla na Zákazníka / Spotřebitele přechází převzetím Zboží a/nebo Díla, pokud to nevylučují kogentní ustanovení OZ, které uvádějí, že vlastníkem zhotoveného Díla musí být Zákazník / Spotřebitel, nikoliv však dříve, než zaplacením celé Kupní ceny Zboží a/nebo Ceny Díla.

9.2. Je-li Zákazník v prodlení se zaplacením Kupní ceny a/nebo Ceny Díla a/nebo některého z dalších nároků Dodavatele vyplývajících z Kupní smlouvy nebo Smlouvy o dílo, je Zákazník povinen za dobu tohoto prodlení uhradit Dodavateli přiměřené nájemné za užívání Zboží a/nebo Díla z celkové Kupní ceny a/nebo Ceny Díla (nebo jeho alikvotní část), která byla sjednána v Kupní smlouvě a/nebo Smlouvě o Dílo.  Toto ustanovení se nevztahuje na Spotřebitele.

9.3. Prostřednictvím E-shopu může Zákazník / Spotřebitel učinit Objednávku pouze na Zboží, či dárkový poukaz.

9.4. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.  

9.5. Smlouvy uzavřené podle těchto VOP jsou archivovány Dodavatelem v elektronické a/nebo písemné podobě a nejsou veřejně přístupné. Po předchozí domluvě může být tato dokumentace Zákazníkovi / Spotřebiteli na jeho žádost zpřístupněna.

9.6. Dodavatel je oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky – množství Zboží, výše Ceny, náklady na přepravu apod., požádat Zákazníka / Spotřebitele o autorizaci Objednávky učiněné v E-shopu vhodným způsobem např.: e-mailem, telefonicky. V takovém případě se Objednávka učiněná považuje za učiněnou až okamžikem, kdy dojde k autorizaci Objednávky Zákazníkem / Spotřebitelem způsobem určeným Dodavatelem.  

9.8. Je-li Dílo součástí vlastní dodávky Zákazníka, kterou Zákazník poskytuje jako zhotovitel svému objednateli, tedy má-li být Dodavatel poddodavatelem ve vztahu Zákazníka a jeho objednatele, zavazuje se Zákazník zajistit, aby v rámci jeho vlastního vztahu k jeho objednateli bylo smluvně vyloučeno použití ustanovení § 2630 OZ, jinak odpovídá za škodu vzniklou Dodavateli porušením této povinnosti.  

9.8. Dodavatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) OZ.

9.9. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy, Smlouvy o poskytování Servisních služeb a Smlouvy o Dílo je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Spotřebitelé mohou využít také platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

9.10. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.11. Dodavatel je oprávněn k prodeji Zboží, zhotovení Díla a poskytování Servisních služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.12. Zákazník / Spotřebitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.13. Nebezpečí škody na Zboží a/nebo Díle nese ten, kdo je vlastníkem. V případě Díla přechází nebezpečí škody na Díle okamžikem dokončení Díla Dodavatelem.

9.14. Tyto VOP jsou Zákazníkovi / Spotřebiteli zpřístupněny před odesláním Objednávky v E-shopu a jsou mu rovněž zaslány jako příloha Potvrzení Objednávky. Zákazník souhlasí s tím, že tyto VOP jsou mu zpřístupněny elektronicky ve formátu dokumentu.pdf.  

 

  1. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 10.1. Smlouvu uzavřenou dle těchto VOP lze měnit pouze písemně se souhlasem obou stran. Veškerá ujednání a právní jednání týkající se Smlouvy, kterékoli jejich části, a/nebo zajištující či utvrzující práva a povinnosti ve Smlouvě uvedené, zvláště pokud jde o postoupení pohledávky, smluvní pokuty, úroky z úroků a úpravu promlčecí doby, vyjma zániku ústně uzavřené smlouvy dohodou (vše v této větě uvedené dále souhrnně jen „Ujednání“), lze učinit výhradně písemně s podpisy obou ze stran, jinak se k nim nepřihlíží. Výslovně se tímto vylučují veškerá dispozitivní ustanovení zákona, dle kterých by bylo možné uzavřít smlouvu či dohodu, jejímž předmětem by bylo Ujednání, v jiné než písemné formě s podpisy obou ze stran.  

 10.2. Tyto VOP jsou součástí každé uzavřené Smlouvy počínaje 1. 3. 2023. Případné porušení podmínek smluvního vztahu mezi Dodavatelem a Spotřebitelem / Zákazníkem uvedených v těchto VOP má stejné následky jako porušení samotné Smlouvy.

10.3. Součástí těchto VOP jsou následující přílohy:

10.3.1. Formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy;

10.3.2. Formulář pro uplatnění reklamace při koupi Zboží;

10.3.3. Formulář pro uplatnění reklamace ze Smlouvy o Dílo;

10.3.4. Formulář pro uplatnění reklamace ze smlouvy o poskytování Servisních služeb;

10.4. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Dodavatel a Zákazník / Spotřebitel sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není Zákazník, který je Spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

10.5. Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení těchto VOP.

10.6. Kontaktní údaje Dodavatele jsou provozovna Dodavatele Havránkova 30/11, Brno Dolní Heršpice e-mail: obchod@trucknerez.cz, a telefon: +420 775 168 316.

V Brně dne 1.3.2023

 

Příloha č. 1 k VOP - Odstoupení od kupní smlouvy (klikněte zde pro stažení dokumentu s formulářem)